Algemene gebruik­svoor­waarden

Datum van bijwerking: 05/09/2023

Versie van de applicatie: v.1

1. INLEIDING

1.1 De MIVB

De Maatschappij voor het Intercommunaal Vervoer te Brussel (hierna “de MIVB” genoemd), ingeschreven te Brussel onder het nummer RPM 0247.499.953, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te Koningsstraat 76, 1000 Brussel, is een vereniging van publiek recht die belast is door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest met de ontwikkeling en het beheer van een digitale multimodale mobiliteitsapplicatie (hierna “de Applicatie”).

De MIVB heeft een applicatie ontwikkeld, genaamd ”FLOYA”. De Applicatie laat de gebruiker toe om het meest geschikte traject te zoeken voor zijn verplaatsingen, om toegang te krijgen tot diverse openbare (MIVB, NMBS, TEC, De Lijn) en private (scooters, steps, taxi’s, deelauto’s en -fietsen) vervoersmiddelen en om deze te combineren om één enkele reisroute te organiseren.

De mobiele Applicatie maakt het ook mogelijk om sommige van deze vervoerswijzen te reserveren en in voorkomend geval rechtstreeks te betalen en te gebruiken, zonder gebruik te moeten maken van de applicatie van de partner die de betrokken vervoerswijze exploiteert.

1.2 De Algemene Gebruiksvoorwaarden

Deze Algemene Gebruiksvoorwaarden (hierna: AGV), gesloten tussen de MIVB en eender welke Gebruiker, hebben tot doel de gebruiksregels van de Mobiele applicatie FLOYA (hieronder de Applicatie) vast te leggen en de respectieve rechten en plichten van de MIVB en de Gebruiker in dit kader te bepalen.

Deze AGV regelen het gebruik van de Applicatie, inclusief, indien van toepassing, de verkoop van vervoersbewijzen of mobiliteitsdiensten via de Applicatie. Bij het gebruiken van de diensten van een partner voor mobiliteitsdiensten zijn ook de algemene voorwaarden van deze partner van toepassing (met uitsluiting van zijn verkoopvoorwaarden).

Deze AGV zijn van toepassing vanaf de installatie van de Applicatie door de Gebruiker op zijn Mobiele Terminal, die deze aanvaardt bij het installatie van  de Applicatie. Eventuele wijzigingen aangebracht door de MIVB aan de AGV, zullen ter kennis worden gebracht aan de Gebruiker, die deze zal moeten aanvaarden om de Applicatie te kunnen blijven gebruiken.

DE GEBRUIKER AANVAARDT UITDRUKKELIJK DAT DE ALGEMENE VOORWAARDEN VAN DE MOBILITEITSPARTNER VAN TOEPASSING ZIJN OP HET GEBRUIK VAN HET VERVOERMIDDEL DAT DEZE MOBILITEITSPARTNER VIA DE APPLICATIE TER BESCHIKKING STELT (DUUR, AANSPRAKELIJKHEID, GEBRUIK, ENZ.).

VIA DE MAAS-APPLICATIE HEEFT DE GEBRUIKER TOEGANG TOT TRANSPORTMIDDELEN DIE DOOR DE DOOR DE MIVB GESELECTEERDE MOBILITEITSPARTNERS WORDEN AANGEBODEN EN GEËXPLOITEERD.

HET GEBRUIK VAN DE VERVOERSWIJZEN ALS ZODANIG IS ONDERWORPEN AAN BIJKOMENDE AFZONDERLIJKE VOORWAARDEN DIE EIGEN ZIJN VOOR DE BETROKKEN MOBILITEITSPARTNER. DE GEBRUIKER MOET DEZE VOORWAARDEN RAADPLEGEN EN AANVAARDEN ALVORENS HET BETROKKEN VERVOERMIDDEL TE GEBRUIKEN. DE GEBRUIKER KAN ALLE VOORWAARDEN VAN ONZE MOBILITEITSPARTNERS VINDEN IN DE BIJLAGE BIJ DIT DOCUMENT.

De Franstalige en Nederlandstalige versies van deze Voorwaarden zijn de enige officiële versies en dienen dus als referentie ten behoeven van interpretatie of andere doeleinden. De Engelse versie is slechts een vertaling.

Deze Algemene Gebruiksvoorwaarden zijn beschikbaar en kunnen te allen tijde worden geraadpleegd via de parameters van de Applicatie.

Alle voorwaarden voor de bescherming van persoonsgegevens zijn opgenomen in de Privacy-Policy.

2. DEFINITIES

Binnen deze Algemene Gebruiksvoorwaarden hebben de woorden en acroniemen in de onderstaande tekst de volgende betekenis:

“App” of “Applicatie”: verwijst naar de mobiele applicatie ”FLOYA” die door de MIVB wordt gepubliceerd en die gratis beschikbaar is in de app stores om door de Gebruiker te worden gedownload op zijn Mobiele Terminal. De App bevat onder meer de Inhoud, de software, de programma’s, de tools (programmering, navigatie, …), de databanken, de besturingssystemen, de documentatie en alle andere elementen en diensten die er deel van uitmaken, evenals updates en nieuwe versies die door de MIVB aan de App kunnen worden aangebracht.


“Gebruikersaccount”: verwijst naar de numerieke identificatie die een Gebruiker verplicht moet aanmaken teneinde een mobiliteitsmiddel te reserveren. De Gebruikersaccount is uniek en kan alleen worden gebruikt in de Applicatie.

“Voorwaarden”, “Algemene Gebruiksvoorwaarden” of “AGV”: verwijst naar de algemene gebruiksvoorwaarden van de Applicatie beschreven in dit document, inclusief de algemene verkoopvoorwaarden van mobiliteitsdiensten die rechtstreeks beschikbaar zijn in de Applicatie.

“Inhoud”: verwijst naar het geheel van informatieve gegevens van de MIVB en haar Partners, met inbegrip van de gepersonaliseerde gegevens van een Gebruikersaccount in de App.


“Favorieten”: verwijst naar de favoriete vertrek- en aankomstpunten van de Gebruiker.

“Reisroute”: verwijst naar een reis die moet worden afgelegd tussen twee geolokalisatiepunten met gebruik van de vervoerswijze van één (of meer) openbaarvervoersoperator(en) (NMBS, De Lijn, TEC en MIVB) of mobiliteitsdienstverlener(s).

“MaaS” of “Mobility as a Service”: verwijst naar de mobiliteitsconcept van toegang tot de meest relevante mobiliteitsoplossingen op een bepaald moment, waarbij op geïntegreerde wijze gebruik wordt gemaakt van alle bestaande openbare of particuliere vervoersvoorzieningen, tegen een prijs die kan concurreren met de werkelijke kosten van het bezit van een eigen auto.

“Partner” of “Mobiliteitspartner”: verwijst naar mobiliteitspartner die in de Applicatie is opgenomen, hetzij als openbaarvervoeroperator (De Lijn, TEC, NMBS, alsook de MIVB), hetzij als private mobiliteitsdienstverlener.

“Mobiele Terminal”: verwijst naar elke computerconfiguratie en elk mobiel apparaat (bv. smartphone of tablet) waarop de App kan worden gedownload en waarmee de App uitvoerbaar is met het besturingssysteem en/of waarop de App wordt gebruikt.

“Gebruiker”: verwijst naar elke natuurlijke persoon die de App gebruikt, die zich via een Gebruikersaccount identificeert of die de Applicatie gewoon gebruikt zonder Gebruikersaccount.

3.  GEBRUIKSVOORWAARDEN VAN DE TOEPASSING

3.1 Inleiding

Het gebruik van de App is gratis. De toestellen (met inbegrip van de Mobiele Terminal), de materiële middelen die toegang tot de App mogelijk maken en de kosten voor de toegang tot en het gebruik van het telecommunicatienetwerk zijn echter uitsluitend ten laste van de Gebruiker.

De toetreding tot de App wordt toegestaan totdat de Gebruiker besluit om de App van zijn Mobiele Terminal te verwijderen.

Het gebruik van de App is voorbehouden aan natuurlijke personen, met uitzondering van vennootschappen, verenigingen of groepen.

De registratie bij de App en de bijbehorende aanbiedingen zijn strikt persoonlijk: ze mogen niet worden verkocht of overgedragen en vormen geen betaalmiddel. Indien de Gebruiker echter op de hoogte is van het gebruik door een derde, zonder zijn toestemming, verbindt hij zich ertoe de MIVB zo snel mogelijk op de hoogte te brengen via de verschillende communicatiemiddelen die hieronder, in de laatste paragraaf “Contact” van deze AGV, worden vermeld.

Het aanmaken van een Gebruikersaccount impliceert de verificatie van het telefoonnummer van de Gebruiker door een technische dienstverlener. De Gebruiker dient zijn e-mailadres en alle andere vereiste gegevens volledig en correct te verstrekken om de goede werking van de diensten te garanderen.

Eenvoudig gebruik van de App is mogelijk zonder een Gebruikersaccount aan te maken; maar dan zijn de functionaliteiten beperkt. Om een mobiliteitsdienst te boeken en te betalen moet de Gebruiker een Gebruikersaccount aanmaken. In sommige gevallen is ook verificatie van aanvullende documenten (bv. Rijbewijs) vereist.

3.2 Functionaliteiten van de Applicatie

De App stelt Gebruikers in staat om verschillende vervoerswijzen te zoeken en te combineren (openbaar vervoer, deelauto’s en -fietsen, bijvoorbeeld) om een deur-tot-deur reistraject te organiseren op basis van het principe van multimodaliteit en “MaaS”, waardoor de verplaatsingen in de stad efficiënter kunnen worden gepland.

De Gebruiker zal kunnen genieten van de volgende functionaliteiten (niet exhaustieve lijst):

– beheer van Gebruikersprofiel;

– bijhouden van Favorieten (adressen) om direct een reisrouteopzoeking van en naar deze adressen te kunnen uitvoeren;

– visualisatie van de waarschuwingen voor storingen;

– historiek van de gezochte adressen;

– begeleidingsfunctionaliteit;

– aankoop en betaling van vervoersbewijzen/mobiliteitsdiensten van bepaalde Mobiliteitspartners rechtstreeks in de App;

– informatie betreffende de mobiliteitsdiensten, openbaar of privé, die in de App zijn opgenomen;

– routeringsvoorstellen;

– voor mobiliteitsdiensten die niet rechtstreeks in de App kunnen worden gereserveerd en/of betaald, de mogelijkheid om via een link te worden doorgeleid naar de webpagina of de applicatie van de betrokken Partner (bv. om tickets te kopen, een voertuig te ontgrendelen, een voertuig te reserveren, enz.).

Om bepaalde vervoerswijzen te kunnen reserveren en betalen, is het noodzakelijk om de applicaties van onze betrokken Partners te downloaden en er gebruikersaccounts bij aan te maken. Voor sommige Partners is het inderdaad alleen mogelijk om te reserveren en te betalen via de links die doorwijzen naar de applicaties van onze Partners.

De Gebruiker kan op elk ogenblik uitloggen of zijn identificatie verwijderen, via de opties in de App.

3.3 Geolokalisatie

Voor het gebruik van de geolokalisatiefunctionaliteit van de App is de voorafgaande toestemming van de Gebruiker nodig om gegeolokaliseerd te worden, d.w.z. om de GPS-coördinaten van zijn positie ten tijde van zijn verbinding met de App door te geven. Om dit te doen moet de Gebruiker, indien hij dit wenst, de geolokalisatiefunctie rechtstreeks activeren in de instellingen van zijn Mobiele Terminal en accepteren dat de App deze mag gebruiken. Deze functionaliteit kan op elk moment worden gedesactiveerd of geactiveerd.

Dankzij de aanvaarding van de geolokalisatiefunctie via de GPS van de Mobiele Terminal en de App zal de Gebruiker kunnen (niet exhaustieve lijst):

– de beschikbare mobiliteitsdiensten in de buurt van zijn positie bekijken;

– de in functie zijn positie relevante reisformatie ontvangen;

– een Reisrouteopzoeking lanceren vanuit zijn positie en zich tijdens de reis laten leiden om op de gewenste locatie te komen;

-etc.

De toegang tot de camera is nodig om de QR-codes van onze Mobiliteitspartners te kunnen scannen en, indien nodig, de geldigheid van het rijbewijs en de identiteitskaart van de Gebruiker te controleren.

De MIVB is niet verantwoordelijk voor het bepalen van de werkelijke positie van de Gebruiker. Dit hangt af van de Mobile Terminal, de internetprovider, de nauwkeurigheid die wordt geleverd via een Wifi-verbinding en/of andere elementen die buiten de controle en dus buiten de verantwoordelijkheid van de MIVB vallen.

4. ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DE VERKOOP VAN GEDEMATERIALISEERDE VERVOERSBEWIJZEN EN MOBILITEITSDIENSTEN DIE RECHTSTREEKS IN DE APPLICATIE BESCHIKBAAR ZIJN

Dit onderdeel van de AGV is van toepassing op alle verkoop op afstand, rechtstreeks via de Applicatie uitgevoerd, van vervoersbewijzen en mobiliteitsdiensten van sommige van onze Partners die rechtstreeks via de Applicatie kunnen worden aangekocht. Deze verkoopvoorwaarden hebben voorrang op de verkoopvoorwaarden van elke Partner.

Deze sectie is niet van toepassing in de gevallen waarin de Gebruiker naar de applicatie van een van onze Partners wordt doorverwezen voor de aankoop van hun mobiliteitsdiensten.

4.1. Juridische hoedanigheid

Door de aankoop van een vervoerbewijs of een mobiliteitsdienst via de Applicatie erkent de Gebruiker :

  • in staat te zijn om een overeenkomst in de zin van het burgerlijk recht aan te gaan.
  • verantwoordelijk te zijn voor alle financiële transacties die verband houden met het gebruik van de Applicatie, met inbegrip van die welke voor rekening van een derde worden verricht.

4.2 Aankoopvoorwaarden

Alvorens de bestelling te bevestigen, dient de Gebruiker te controleren of het gekozen product met zijn aanwijzingen overeenstemt en aan zijn behoeften voldoet.

4.3. Geen herroepingsrecht

In overeenstemming met artikel VI.53 van het Wetboek van Economisch Recht heeft de Gebruiker geen herroepingsrecht.

4.4. Geaccepteerde prijzen en betalingswijzen

De prijzen van vervoersbewijzen of andere mobiliteitsdiensten zijn inclusief BTW. De aanvaarde betalingswijzen zijn die welke in de Applicatie worden vermeld.

Wanneer er gebruik wordt gemaakt van een mobiliteitsdienst van het type ‘pay as you go’, aangezien het eindbedrag van de transactie niet op voorhand bekend is, zorgt de MIVB ervoor dat er een minimumbedrag beschikbaar is op de rekening van de Gebruiker. Deze is gekoppeld aan de door hem gebruikte betaalkaart. Door zulke mobiliteitsdienst te reserveren, geeft de Gebruiker de MIVB de toestemming om op zijn zichtrekening een bedrag van € 9 voor scooters en deelfietsen, en een bedrag van € 20 voor deelauto’s te blokkeren. Dit bedrag blijft gereserveerd tot de definitieve uitvoering van de betalingstransactie in overeenstemming met artikel 75 PSD II, dat betrekking heeft op betalingsverrichtingen waarvan het bedrag niet op voorhand bekend is. Bijgevolg moet, bij gebruik van zo een mobiliteitsdienst, het saldo op de gekoppelde bankrekening voldoende hoog zijn.

5. GEBRUIK VAN GEDEMATERIALSEERDE VERVOERSBEWIJZENEN MOBILITEITSDIENSTEN, VERKOCHT VIA DE APPLICATIE

De Gebruiker wordt verzocht het vervoersreglement of de algemene gebruiksvoorwaarden van de betrokken Partner te raadplegen. Hyperlinks naar de voorwaarden zijn opgenomen in de bijlage bij dit document.

6. BESCHIKBAARHEID VAN DE APPLICATIE

Zonder enige garantie te verlenen, streeft de MIVB ernaar om de App 24 uur op 24, 7 dagen op 7 toegankelijk te maken, behalve in geval van overmacht of het optreden van een gebeurtenis buiten de controle van de MIVB en onder voorbehoud van eventuele storingen en onderhoudsinterventies die noodzakelijk zijn voor de goede werking van de App, die tot het strikte minimum beperkt zullen worden, zonder het recht op enige vergoeding. Onderhoudswerkzaamheden kunnen worden uitgevoerd zonder dat Gebruikers hiervan op voorhand op de hoogte zijn gesteld, zonder het recht op enige vergoeding. De MIVB geeft geen enkele garantie over de beschikbaarheid van de mobiele applicaties van de Partners en kan niet aansprakelijk worden gesteld in geval van een fout of een technisch probleem met betrekking tot de applicaties van de Partners.

De beschikbaarheid van informatie van de MIVB in de App heeft geen invloed op de operationele beschikbaarheid van de in de Applicatie beschikbare transportvoertuigen.

Ook alle gegevens over de dienstregelingen en posities van de voertuigen en de mobiliteitsmiddelen van de Partners sluiten zo nauw mogelijk aan bij de werkelijkheid, maar de MIVB kan niet verantwoordelijk worden gesteld als er een verschil is ten opzichte van de werkelijke positie van een voertuig op het terrein of de beschikbaarheid van een vervoermiddel.

7. BEËINDIGING, UITSLUITING VAN HET GEBRUIK VAN DE DIENSTEN EN STOPZETTING VAN DE APPLICATIE

De MIVB behoudt zich het recht voor om op elk ogenblik zonder voorafgaande kennisgeving en eenzijdig elke Gebruiker uit te sluiten of om zijn toegang tot de App te begrenzen, te beperken, op te schorten of af te sluiten, met inbegrip van de onmiddellijke afsluiting, in het bijzonder in geval van niet-naleving van deze AGV.

8. BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

De MIVB zal nooit aansprakelijk zijn voor de Inhoud van welke aard dan ook die door de Gebruiker op de App wordt gepubliceerd, verspreid of doorgegeven, op welke manier dan ook.

De verplichtingen van de MIVB in deze AGV zijn middelenverbintenissen. De MIVB garandeert niet dat de App vrij is van anomalieën, fouten of bugs, noch dat deze zullen kunnen worden gecorrigeerd, noch dat de App zonder onderbreking of storing zal functioneren, noch dat deze compatibel is met een bepaalde hardware of configuratie die niet uitdrukkelijk door de MIVB in deze AGV wordt vermeld. De MIVB streeft naar een best mogelijke dienstverlening. De MIVB aanvaardt echter geen enkele verantwoordelijkheid voor fouten of vertragingen bij het vernieuwen van dynamische gegevens zoals wachttijden in verband met de telecomoperatoren, of indien er een kleine verschil zou zijn met de andere wijzen van bekendmaking van de MIVB.

Anderzijds is de MIVB niet verantwoordelijk voor eventuele fouten met betrekking tot gegevens van derden, zoals de theoretische dienstregelingen van andere operatoren (NMBS, De Lijn en TEC) of gegevens verstrekt door de private Partners. De MIVB is evenmin aansprakelijk voor schade die ontstaat bij het gebruik van de mobiliteitsdiensten van de Partners.

Ten slotte is de MIVB op geen enkele wijze verantwoordelijk voor storingen die te wijten zijn aan software van derden. Binnen de wettelijke grenzen wijst de MIVB alle aansprakelijkheid in dit verband af, met name voor de schade die rechtstreeks of onrechtstreeks als gevolg van dergelijke tekortkomingen wordt geleden.

De MIVB zal in geen geval aansprakelijk zijn voor enige vorm van voorzienbare of onvoorzienbare schade, materieel of immaterieel (met inbegrip van winst- of opportuniteitsderving) die rechtstreeks of onrechtstreeks voortvloeit uit het gebruik of de gehele of gedeeltelijke onmogelijkheid van het gebruik van de App. Tot slot, aangezien de MIVB niet alle sites kan controleren waarnaar zij via hyperlinks verwijst, die enkel bestaan om de zoekopdrachten van de Gebruiker en het gebruik van de App te vergemakkelijken, is de MIVB op geen enkele manier verantwoordelijk voor de inhoud ervan.

De Gebruiker erkent dat hij heeft gecontroleerd of de Mobiele Terminal die hij gebruikt geen virussen bevat en in perfecte staat van werking verkeert. De Mobiele Terminal en zijn werking vallen buiten de controle van de MIVB, die hiervoor niet verantwoordelijk is.

De Gebruiker aanvaardt de volledige verantwoordelijkheid voor alle aanslagen, belastingen, kosten en rechten en elke andere financiële aansprakelijkheid die uit het gebruik van de App met het account van de Gebruiker of het gebruik met het account van de Gebruiker door een derde kan voortvloeien.

De MIVB garandeert niet dat de App compatibel is met een Mobiele Terminal, een toestel, een bepaalde hardware, een bepaalde configuratie, een Operating System (OS) of een specifieke versie, hetgeen de Gebruiker erkent en aanvaardt. Bovendien zal de MIVB niet aansprakelijk kunnen worden gesteld voor enige schade, met inbegrip van schade veroorzaakt aan de gebruikte Mobiele Terminal, als gevolg van een gebruik door de Gebruiker van de App dat niet met het gebruik waarvoor zij is bestemd overeenstemt.

In het geval dat de App hyperlinks zou bevatten die doorverwijzen naar andere sites of applicaties, is het de verantwoordelijkheid van de Gebruiker om van het beleid van de websites / applicaties waarnaar de App verwijst kennis te nemen, in het bijzonder met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens. De MIVB neem geen enkel verbintenis op zich met betrekking tot enige andere website/applicatie waartoe de Gebruiker toegang zal kunnen hebben via de App en de MIVB zal op geen enkele wijze verantwoordelijk zijn voor de inhoud, de werking en de toegang tot deze website/applicaties.

9. VERPLICHTINGEN VAN DE GEBRUIKER VAN DE APPLICATIE

De gebruiker verbindt er zich uitdrukkelijk toe om:

– de App op zijn Mobiele Terminal uitsluitend voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik te downloaden en gebruiken;

– de App of de Inhoud ervan niet te reproduceren, geheel of gedeeltelijk, permanent of tijdelijk, op welke wijze en in welke vorm dan ook;

– geen software of processen te gebruiken die bedoeld zijn om de Inhoud te kopiëren zonder de voorafgaande, uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van de MIVB;

– geen enkele aanpassing, wijziging, vertaling, transcriptie, herschikking, compilatie, decompilatie, assemblage, demontage, transcodering te maken, noch reverse engineering toe te passen, noch praktijken zoals “scraping” of het gebruik van robots met het oog op de extractie, reproductie van het geheel of een deel van de App, de diensten en/of de Inhoud;

– de App niet te exporteren, de App geheel of gedeeltelijk samen te voegen met andere informaticaprogramma’s ;

– geen korte citaten, analyses en reproducties te maken die bestemd zijn voor persoverzichten, noch voor ander gebruik dat uitdrukkelijk door de wet is toegestaan binnen de grenzen en onder de voorwaarden die door de wet zijn vastgesteld en onder voorbehoud van met name het citeren van de namen van de auteurs en de redactionele bron;

– uitdrukkelijk af te zien van het gebruik van software of apparaten die de goede werking van de App kunnen verstoren;

– de App niet te gebruiken op een manier die de goede werking van de App zou kunnen verstoren, noch enige actie te ondernemen die de infrastructuren van de MIVB onevenredig zou kunnen belasten;
– niet zonder voorafgaande, uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van de MIVB een substantieel of niet-substantieel deel van de Inhoud van de databanken en archieven die door de App worden gevormd of die via de App kunnen worden geraadpleegd, te extraheren of te hergebruiken, ook niet voor privédoeleinden;

– geen systemen op te zetten die de App en/of de Inhoud geheel of gedeeltelijk kunnen hacken of die deze AGV kunnen schenden;

– de MIVB op de hoogte te brengen van elke daad van piraterij en in het bijzonder van elk illegaal of het contractueel niet toegestaan gebruik van de App en/of de Inhoud, ongeacht de wijze van verspreiding;

– geen onjuiste informatie te communiceren en niet opzettelijk gebruik te maken van de Gebruikersaccount van een andere persoon (identiteitsdiefstal);

– de App en/of de Inhoud op geen enkele wijze aan derden te verkopen, te verhuren, te distribueren of daarop rechten toe te kennen.

In het algemeen verbindt de Gebruiker zich ertoe de geldende wet- en regelgeving te respecteren en geen inbreuk te maken op de rechten van derden.

De Gebruiker is als enige verantwoordelijk voor elk gebruik van zijn login, toegangsgegevens (inclusief zijn e-mailadres) en wachtwoord, en staat als enige in voor hun vertrouwelijkheid, evenals voor elk gebruik van zijn Gebruikersaccount. De Gebruiker verbindt zich ertoe alle informatie die op hem betrekking heeft, in het bijzonder de informatie met betrekking tot zijn Gebruikersaccount, regelmatig bij te werken en zijn wachtwoord regelmatig te wijzigen.

10. INTELLECTUEEL EIGENDOM

De toegang tot de App verleent geen enkel recht van intellectuele eigendom met betrekking tot de App of een van haar elementen, die de exclusieve eigendom blijven van de MIVB, haar leveranciers of haar Partners. Toegang tot de App geeft de Gebruiker een gratis, herroepbaar, wereldwijd, niet-overdraagbaar en niet-exclusief recht om de App te gebruiken en te raadplegen voor niet-commerciële en strikt persoonlijke doeleinden, binnen de grenzen van deze AGV.

De elementen die via de App toegankelijk zijn, in het bijzonder in de vorm van teksten, foto’s, beelden, iconen, kaarten, geluiden, video’s, software, databanken, gegevens, de structuren ervan en alle Inhoud in het algemeen, zijn eveneens beschermd door intellectuele en industriële eigendomsrechten en andere private rechten van de MIVB of van haar Partners.

11. DIVERSE BEPALINGEN

Indien een of meer bepalingen van deze AGV op grond van een wet, een reglementering of na een in kracht van gewijsde gegane rechterlijke beslissing nietig, ongeldig of niet-toepasselijk worden verklaard, wordt deze bepaling als niet geschreven beschouwd en blijven de overige bepalingen van kracht en behouden zij hun draagwijdte.

In geval van interpretatiemoeilijkheden als gevolg van een tegenstrijdigheid tussen een hoofding van deze GCV en een clausule, zullen de hoofdingen onbestaande worden verklaard.

Het feit dat de MIVB een van de bepalingen van deze AGV niet toepast of niet afdwingt, kan niet worden geïnterpreteerd als een verzaking aan deze of enige andere bepaling van deze AGV.

De MIVB behoudt zich het recht voor om zonder toestemming van de Gebruiker haar rechten of verplichtingen in deze AGV geheel of gedeeltelijk over te dragen aan een derde. Een dergelijke overdracht zal een wijziging van de huidige AGV uitmaken en zal, in voorkomend geval, aan de Gebruiker worden meegedeeld.

De MIVB wenst de intellectuele eigendomsrechten van derden te respecteren. Indien de Gebruiker echter te goeder trouw van mening is dat de elementen van of in de App, een inbreuk vormen op de intellectuele eigendomsrechten van een derde, wordt hij verzocht om via de diverse hieronder in de laatste paragraaf “Contact” van deze AGV vermelde communicatiemiddelen met de MIVB contact op te nemen.

12. TOEPASSELIJK RECHT

De AGV, en in het algemeen, de contractuele relatie die voortvloeit uit het gebruik van de App, zijn onderworpen aan het Belgische recht.

13. CONTACT, INFORMATIE EN KLACHTEN

Voor alle vragen, kunt u contact opnemen met de MIVB op het volgende adres: happytohelp@floya.brussels.

Voor elke klacht of aanspraak met betrekking tot het gebruik van de App kunt u contact opnemen met de MIVB op het volgende adres: MIVB Team MaaS, Koningsstraat 76 te 1000 Brussel, per e-mail op happytohelp@floya.brussels

Voor vragen of problemen met betrekking tot de mobiliteitsdiensten en transportmiddelen die door onze Partners worden aangeboden, nodigen wij u uit om rechtstreeks contact op te nemen met de betreffende Partner.

Copyright MIVB © 2023 v2.0

BIJLAGE: ALGEMENE VOORWAARDEN VAN ONZE PARTNERS

NMBS:

Vervoersvoorwaarden – https://belgiantrain.be/nl/support/terms-and-conditions-for-transport

DeLijn:

Vervoersvoorwaarden –

algemene_reisvoorwaarden.pdf (ctfassets.net)

TEC:

– https://www.letec.be/View/Algemene_Voorwaarden_voor_het_Gebruike_van_TEC-vervoerbewijzen/3927

Villo:

GCU – https://www.villo.be/nl/documents/cgau/vls

Dott:

GCU – Algemene Voorwaarden – Dott (ridedott.com)

Voi:

CGU – https://www.voi.com/nl-be/voi-user-agreement-12rr/

Tier:

CGU – https://about.tier.app/terms-and-conditions/

Bolt:

CGU – https://bolt.eu/nl-nl/legal/

Poppy:

CGU – https://poppy.be/nl/terms-and-conditions/

Cambio:

CGU – https://cambio.be/nl-bxl/algemene-voorwaarden-tarieven/

Taxis Verts/Collecto:

CGU – https://taxisverts.be/nl/algemene-voorwaarden/